నదీ తీరము

నది పేర్లు ::::::::

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"తరఙ్గిణీ, శైవాలినీ ,తటినీ ,హ్రాదినీ ధునీ :
స్రోతస్వినీ , ద్వీపవతీ ,స్రవంతీ ,నిమ్నగాపదా :
(కూలంకషా ,నిర్ఝరిణీ, రోధో వక్రా, సరస్వతీ )

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ప్రాచీన నిఘంటువులలో ,సంస్కృత భాషలోని "అమర కోశము " నిస్సందేహముగా కలికితురాయి.
ప్రధమ కాండము"లో "నది " , 'నదులు ' గురించి ఇచ్చిన అనేక పదములు ,అమర సింహుని అద్భుతమైన పరిశీలనా శక్తికి దర్పణములు.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

నదీ తీరము :::::::::::::
;;;;;;;;;

భాద్ర పద బహుళ చతుర్దశి నాడు ,"నదిలో నీరు ఎంత వరకు ఆక్రమిస్తుందో",అంత వరకు ఉన్న మట్టమును " నదీ గర్భము " అని
నిర్ధారణ చేస్తారు.
నదీ గర్భమునుండి 150 బారలు (అనగా" 2 గజముల చొప్పున , 300 గజములు ) దూరము వరకు "తీరము"
అని నిశ్చయిస్తారు.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0 Comments:

Post a Comment