పౌరాణికముల గాధావళి ఆధారముగా లోకోక్తులు

పౌరాణికముల గాధావళి ఆధారముగా లోకోక్తులు :::
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''

1)ఆలి పంచాయితీ రామాయణం,పాలి పంచాయతీ భారతం.
2)హనుమంతుని ముందు కుప్పి గంతులా?
3)శ్రీ సీతా రాముల పెళ్ళంట!
చూచీ వత్తము ,రా రండి!
4)సీతమ్మ వారి జడ కుప్పెలు.(=ఒక మొక్క పేరు)
5)ఆకాశ రామన్న ఉత్తరములు .(=అజ్ఞాత వ్యక్తి పుకార్లు పుట్టించే మాదిరిగా రహస్యముగా రాసే లేఖలు)
6) హనుమంతుడు సంజీవనీ పర్వతాన్ని పెకలించుకు వచ్చినట్లు.
7)ఊరావలి హనుమాండ్లు./ఊరు అవతలి/ఊరవతలి /.
8)నసీబు నారాయణ.
''''''''''''''''''''''''''''''''''
1)పలుకే బంగారమాయెనా!
2)సీతమ్మ మా తల్లి, శ్రీ రాముల మాకు తండ్రి.
3)శ్రీ రామ నవమి చలువ పందిళ్ళు.
4) శ్రీ రామ నవమి పానకం.
(మిరియాలు,బెల్లము వేసి చేసే పానకము ,వడ పప్పు ప్రసాదములు)
5)అంకె లేని కోతి లంకంతా చెరచిందంట.
6)రెంటికీ చెడ్డ(చెడిన)రమన్న.
7)హరిశ్చంద్రుడి నోట అబద్ధం రాదు, నీ నోట నిజంరాదు.
8)లంకా దహనం./లంకను కాల్చిన వాడు రాముని లెంక(=బంటు/ నమ్మిన బంటు).

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

0 Comments:

Post a Comment