కృష్ణ మురళీ నాద సుధ ;;;

కృష్ణ మురళీ నాదమాధుర్యము
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"నవ మాధుర్యము గల్గు కృష్ణు మురళీ నాదామృత స్యందముల్ :
చెవులం జొచ్చి హృదంతరాళముల భాసిల్లన్ స వత్సంబులై :
ఉవిదా! మేపులకు దొఱంగి మృగ గో యూధంబు లుత్కంఠతో ;
దివికిం కంఠము లెత్త్ లో వదలు బో దేహేంద్రియ వ్యాప్తులన్ ।"
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0 Comments:

Post a Comment