ఊత పదములు

పలుకులు ;;;;;
;;;;;;;

ఊత పదములు :::
'''''''''''''


1)"చిత్తం!మహారాజా! మీ ఇష్టానుసారం అలాగే చేస్తాను ."అని మంత్రి పలికెను.
2)"హసాదు! హసాదు! " విధేయులు,
అధికారుల ఆనతిని వినయముతో
అంగీకరించుట.
3)"సాధు! సాధు !లెస్స పలికితివి."అని, భటునితో నంది
వాక్రుచ్చెను.
4)"భళి! భళీ! "అని మెచ్చుకొనెను.::: " భలే! బహ్లే!"
భలే బాగున్నది.::: భలే మంచి చౌక బేరము! :::
పిల్ల వాడు, వట్ఠి తుంటరి,చిలిపి!"
5)చంగురే! ::: "చంగు భళారే! "
6)వారెవ్వా! /వహ్వారే! /"వహ్వా! వహ్వా!"
7)"బాపురే!"
8)మజ్ఝారే!
9)"జయ!జయ!","జయహో!"
10)భంగారే!
11)"అవ్వ! ఇలాంటి విడ్డూరము నెక్కడైనా ఎరుగుదుమా?"
12)హవ్వారే! :::
13)హైలెస్సా! హైలెస్సా! " అంటూ,సరంగులు ,
"తెడ్డు"ను వేస్తూ,పడవను హుషారుగా నడుపుతున్నారు.
14) "హల్లో!బాగున్నారా!"అని పలకరించారు.
15)"హల్లో! శుభోదయం!"
16)"హల్లో!" ఫోను లిఫ్టు చేసి,మాట్లాడడం మొదలు పెట్టినది.
17)"జోహారు! శిఖి పింఛ మౌళీ!"
18)"జో ,జో! జో జో!"అంటూ ,తల్లి జోల పాట పాడ సాగింది.
19) "థాంక్యూ!" ;;; "థాంక్స్ !"
20)"వందనములు!"/"అభి వందనం!":::"అభివాదములు!"/నమస్కారములు"/"నమస్తే!"/
21)"జయీ భవ! దిగ్విజయీ భవ!"
22)"జయహో!"
23) "మంగిడీలు! మంగిడీలు!"/
"దండాలు,దొరా!"
24)"హల్లెలూయా! "
25)"టా టా! వీడుకోలు!"
26)"శుభోదయం!"
"గుడ్ మార్నింగ్!" ;;;
"గుడ్ ఆఫ్టర్ నూన్!"
"గుడీవినింగ్!"
27)"మాయురే!"
28)"అమ్మయ్యో!" ;;; "అమ్మ నాయినో.".
29)"హమ్మయ్య! ఇప్పటికి పనులు పూర్తి అయినయి!"
30)"శుభం!";;; సినిమా అయిపోయాక,"శుభం కార్డును వేస్తారు."
31)ఆశీస్సులు, దీవెనలు.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0 Comments:

Post a Comment