కళ్యాణ ఘడియలు

తేనె తెలుగు ::::::
''''''''''''''''

1)కళ్యాణ వేదిక; కళ్యాణ తిలకము ;కళ్యాణ ఘడియలు :
2)తలంబ్రాలు ;అక్షింతలు :
3)ఆశీర్వచనములు:ఆశీస్సులు ;
దీవెనలు;దీవించుట :ఆశీస్సులను అందజేయుట:
4)బాసికము ; బాసికములు ; బాసిగము;
5) నాగ వల్లి ; నాగవల్లి ;పోలు కట్టుట
6)అరివేణి కుండలు ;ఐరేణి కుండలు
7)గౌరీ పూజ : మంగళ గౌరి
8)మంగళాను శాసనము
9)హారతి పళ్ళెము = ఆడ పడుచు లాంఛనములు :కట్న కానుకలు : చదివింపులు
10)బూజం బంతి ;బువ్వం బంతి;బంతు లాడు వధూ వరులు ; ఇరువురూ చెండులు ఆడుట; చెండ్లాడుట
11) పెళ్ళి పందిరి; పెళ్ళి విందు; వివాహ భోజనము ;పప్పన్నము ;
12)పెళ్ళి వారిల్లు; విడిదిల్లు;విడిది చేయుట;
13)" పెళ్ళి పెద్దలు; పెళ్ళికి పెద్దలు ;
14)పెళ్ళి శుభ లేఖలు ;"ఈ పెళ్ళికి తామెల్లరూ/ యావన్మందీ/ సకుటుంబ సపరివార సమేతముగా విచ్చేసి , వధూ వరులను ఆశీర్వదించమని విన్నవించుచున్నాము."

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1)తెర సెల్లా; పట్టు వస్త్ర్ములు ,పట్టు ధోవతులు;
2)పావు కోళ్ళు ;పాం కోళ్ళు
కాశీ యాత్ర
3)అరుంధతీ నక్షత్రమును చూచుట;"అరుంధతీ నక్షత్రాన్ని కొత్త జంటకు పురో హితుడు చూపించెను."
4)పురోహితుడు ;;; బ్రాహ్మణుడు ;
5) పెళ్ళి మంత్రాలు ; వేద మంత్రములు పఠించుట ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0 Comments:

Post a Comment