నది పేర్లు

నది పేర్లు ::::::::

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"తరఙ్గిణీ, శైవాలినీ ,తటినీ ,హ్రాదినీ ధునీ :
స్రోతస్వినీ , ద్వీపవతీ ,స్రవంతీ ,నిమ్నగాపదా :
(కూలంకషా ,నిర్ఝరిణీ, రోధో వక్రా, సరస్వతీ )

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ప్రాచీన నిఘంటువులలో ,
సంస్కృత భాషలోని "అమర కోశము " నిస్సందేహముగా కలికితురాయి.

ప్రధమ కాండము"లో "నది " , 'నదులు ' గురించి ఇచ్చిన అనేక పదములు ,
అమర సింహుని అద్భుతమైన పరిశీలనా శక్తికి దర్పణములు.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;నదీ తీరము :::::::::::::
;;;;;;;;;

భాద్ర పద బహుళ చతుర్దశి నాడు ,
"నదిలో నీరు ఎంత వరకు ఆక్రమిస్తుందో",
అంత వరకు ఉన్న మట్టమును
" నదీ గర్భము " అని నిర్ధారణ చేస్తారు.
నదీ గర్భమునుండి 150 బారలు
(అనగా" 2 గజముల చొప్పున , 300 గజములు ) దూరము వరకు
"తీరము" అని నిశ్చయిస్తారు.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0 Comments:

Post a Comment