మానస సరోవరము

మానస సరోవరము
;;;;;;;;;;;;;
"కైలాస పర్వతే రామ మనసా నిర్మితం సరః ;
బ్రహ్మణా నరశార్దూల! తేనేదం "మానస సరోవరః."
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

"ఓ రామా! కైలాస పర్వతం మీద ఈ సరస్సును
బ్రహ్మ తన మనస్సంకల్పముతో నిర్మించాడు.
అందు చేతనే దీనికి " మానస సరోవరము"
అనే నామ ధేయము కలిగినది.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0 Comments:

Post a Comment