ఆ ఇంతులు ఎదురేగిరి

ఆ ఇంతులు ఎదురేగిరి :::::
'''''''''''''''

"అదె భాను డపరాద్రి చేరె , నదె సాయంకాల మేతెంచె , అ ;
ల్లదె గో పాద పరాగ మొప్పెసగె ,బృందారణ్య మార్గంబునన్:
దిదె వీతెంచె వృషేంద్ర ఘోషము ,ప్రియుడేతెంచె ,రండంచు తా :
మెదు రేతెంతురు మాపు కృష్ణునికి నయ్యింతుల్ పరిభ్రాంతలై ."

(పోతనార్యుని "భాగవతము")
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

0 Comments:

Post a Comment