హారతిని అద్దుకొనుట

కన్ను దోయి ;;;;;
;;;;;;;;
1)కను దోయి,కన్ను గవ ;నయన ద్వయము ,
2)అ))"శ్రీ స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవము కన్నుల పంటగా ఉన్నది ."
ఆఆ)) కన్నులకు హారతి అద్దు కొనుట/కళ్ళకు హారతిని అద్దుకొనుట
3)"కను చూపు మేరలో ,దుర్భిణీ (=భూతద్దము) వేసి చూసినా,
నీవు చెప్పిన భవనం కన బడ లేదు."
4)కన్ను పొడుచుకున్నా(ఎదుట ఉన్న వస్తువు) కాన రాని అంతటి చీకటి .
5)"నా కంటి దీపమా! నాకొక ముద్దివ్వు!"
6)కంటి కాటుక ; కళ్ళ జోడు ,కళ్ళద్దాలు
7) కంటి డాక్టరు ,/స్పెషలిస్టు
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

8)అర మోడ్పు కన్నులు; అర్థ నిమీలిత నేత్రములు ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

9)వీక్షించుట,తిలకించుట,
విలోకించుట,అవలోకించుట :సింహావలోకనము చేయుట =సమీక్షించుట ;
10)"గుడ్ల గూబలాగా ఎలాగ గుడ్లు మిటకరించి చూస్తున్నాడో ,చూడు!"

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

జాతీయములు :::::
:::::::::::

"అక్ష్యండ న్యాయము ///భేషజ న్యాయము = "కంటికి పెట్ట వలసిన కాటుకను (/మందును) తుంటికి పెట్టినట్లు ; అనగా సజావుగా/ సక్రమముగా/ సవ్యముగా చేయవలసిన పనిని అవక తవకగా చేసి,చెడ గొట్టుట :
2)చూచి రమ్మంటే కాల్చి వచ్చేడు.(హనుమంతుడు చేసిన లంకా దహనము ;
3)అంధకారము = కాటుక ; చీకటి ; ఇంద్ర నీలము; మేష రాశి ;
4)"ముక్క్కు మీద కోపం,మూడో కాను తెరుస్తాడు."
5)ముక్కంటి+శివుడు;త్రినేత్రుడు;ఎగుడు దిగుడు కన్నుల వాడు; ఫాల నేత్రుడు;
లలాట నేత్రము కల వాడు ;

0 Comments:

Post a Comment