ఆత్మ బలము

ప్రయత్నము
''''''''


"ఉద్యోగినం పురుష సింహ ముపైతి లక్ష్మీః ;
దైవేన దేయమితి కా పురుషా వదంతి ;
దైవం నిహత్య కురు పౌరుష మాత్మ శక్త్యా ;
యత్నే కృతే యది న సిధ్యతి కో ~ త్ర దోషః ."

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
సదా ప్రయత్నము,(ఉద్యోగము చేయుట) చేసే వాని వద్దకు ,లక్ష్మి , సిరి వచ్చి చేరును.
తెలివి తక్కువ వాళ్ళు "దైవమే అంతా ఇస్తుంది" అని పలుకుతారు.
దైవమును ఉపేక్షించి ,నీ ఆత్మ బలముతో పురుష యత్నమును కొన సాగించు. "ప్రయత్నము చేసినప్పటికీ ,ఫల సిద్ధి లభించకున్నచో, నీ తప్పు ఏమీ ఉండదు.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0 Comments:

Post a Comment