రాగము,సాధనము

రాగము,సాధనము ;;;;;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"తప్పులెన్ను వారు తండోప తండంబు:
లుర్వి జనుల కెల్ల నుండు తప్పు;
తప్పు లెన్ను వారు తమ తప్పు లెరుగరు;
విశ్వదాభిరామ! వినుర వేమ!"

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0 Comments:

Post a Comment