సత్యాన్వేషణ - తత్వ సారమును గ్రహించుట

సత్యాన్వేషణ - తత్వ సారమును గ్రహించుట ::::::

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

"తటస్థితే బోధయంతి గురవః స్మృతా ఊధా :
ప్రజ్ఞాయైవ తరేత్ ఈశ్వరానుగ్రహేతయా ."

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

తాత్పర్యము ::::::
'''''''''
"ఎందరో గురువులు, పెద్దలు
జీవితాన్ని గురించి, సంసార సాగరాన్ని దాటించ గల తరుణోపాయాన్ని గురించి
వారు 'తమ తమ అనుభవముల దృష్ట్యా బోధించారు.
స్మృతులు కూడా అంతే!
కానీ, విజ్ఞులు తమ తమ బుద్ధులను అనుసరించి,
పరమేశ్వరుని అనుగ్రహముతో గ్రహించి తరిస్తారు."

::::::::::::::::::::::::::::::::::

0 Comments:

Post a Comment