గంధపు చెట్టు

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


"కులములోన నొకడు గుణవంతుడుండిన ;
కులము వెలయు వాని గుణము చేత ;
వెలయు వనములోన మలయజమున్నట్లు ;
విశ్వదాభి రామ వినుర, వేమ ! "

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

మలయజము =గంధపు చెట్టు

0 Comments:

Post a Comment