సామెతలు, నానుడులు

సామెతలు, నానుడులు :::
''''''''''''''''

1)సూర్యుడి ముందు దివిటీ /కాగడాను వెలిగించినట్లు .
2)వెన్నెలచే మిణుగురులు వెలిసినట్లు.
3)కందెన వేయని బండికి కావలసినంత సంగీతము.
4)క్షేత్రమెరిగి విత్తనం, పాత్రమెరిగి దానము (చేయాలి).
5)అపాత్ర దానము కూడదు.
6)గంగి గోవు పాలు గరిటెడైనను చాలు.
7)కందకు లేని దురద కత్తి పీటకు ఎందుకు?
8)కట్టిన ఇంటికి వంకలు చెప్పే వాళ్ళు వెయ్యి మంది.
9)ఏ పాటు తప్పినా సాపాటు (=తిండి ) తప్పదు.
10)ఉన్నదే మనిషికి పుష్ఠి, తిన్నదే పశువుకు పుష్ఠి.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment