శ్రీ గణేశ !

అమ్ధన్ కో ఆంఖ్ దేత్^, కోదిన్ కో కాయా
బామ్జ్హన్ కో పుత్ర దేత ,నిర్ధన్^ కో మాయా //జయ//
పాన్ చధే ఫూల్ చధే అఉర్ చడఃఏ మేవా //జయ//
శూర్^ శ్యామ్^ శరణ్ మేం ఆయే సుఫల్ కీజే సేవా // జయ//

0 Comments:

Post a Comment