పన్నీటి జల్లుల్లు.. బిట్^సు

౧)నారదుడు = "నారం" అనగా జ్ఞానము." నారం దదాతితి,నారద" జ్ఞానమును ఒసగు వాడు అని అర్ధము.
2 )ఋగ్వేదములో "ఓం ",ఒక వెయ్యి ఇరవై ఎనిమిది సార్లు వాడ బడినది.
౩)శ్రీ మద్రామాయణము :::: రాసిన ఋషి ,వాల్మీకి
౪)"రామ చరిత మానసము" ;;;రచయిత , తులసీ దాసు.
౬) తమిళ రామాయణము ను వ్రాసిన కవి, "కంబన్^'
౭) బెంగాలీ భాషలో రామాయణ కర్త,"కృత్తి వాసుడు "

1 Comment:

  1. అజ్ఞాత said...
    Very good idea to post small tid-bits of knowledge. It is very informative.

Post a Comment