లిపి 2


౬) ఖరోష్టి లిపి >>>" ఆర్మేక్" లిపి నుండి ఉద్భవించినది.

౭) అండమాన్ దీవులలో, వాడుక లో ఉన్న'మలయ్ భాష'లో 'హనుమంతుని'

"హండుమాన్" అని పిలిచెదరు.

౮)"షడ్వి ద లిపి " ,"ఫుహిసీ " ,చైనాలో , తత్వvEththa , kanfyUshiyassu kaalamulO

1 Comment:

  1. అజ్ఞాత said...
    mii sEkaraNalu ,janaral^ naaleDjiki upayOgapaDE maMchi kRshi!!!

Post a Comment