శ్రీ శారదాంబ ,నవ రాత్రులలో అలంకారములు

"శ్రీ శారదాంబ " కు నవ రాత్రుల వేడుక ల సందర్భముగా అలంకారములు
౧. మహాభిషేకము,అష్టాంగ సేవలు ,"జగత్ ప్రసూతికా అలంకారము"
౨. " బ్రాహ్మీ అలంకారము", కలశ స్థాపన ,సహస్ర మోదక గణపతి హోమము .,
౩. " మహేశ్వరీ " అలంకారము
౪. " కు మారీ "అలంకారము , ౫. వైష్ణవీ అలంకారము ,
౬. "ఇంద్రాణి "అలంకారము ౭. "గజ లక్ష్మీ" అలంకారము
౮. శ్రీ సరస్వతీ అలంకారము ౯. దుర్గాష్టమి రోజున "దుర్గాలంకారము"
౧౦." శ్రీ రాజ రాజేశ్వరి " అలంకారము
విజయ దశమి రోజున "శ్రీ శారదాంబ " కామ దేను అలంకారము తో సాక్షాత్కరించును .
........................................................................................................................

0 Comments:

Post a Comment