శ్రీ గణేశ దేవా!

జయ గణేశ , జయ గణేశ ,జయ గణేశ దేవా//
మాతాజా కి పార్వతి ,పితా మహా దేవా //
లడ్డు అన్నకా భోగ^ లాగా^ , సంత్ కరే సేవా //జయ//
ఏక దంత దయా వవ్త్ ,చార్ భుజా ధారీ
మస్తక్ సిందూర్ సోహే, ముసే కీ సవారీ //జయ//
అమ్ధన్ కో ఆంఖ్^ దేత, కోడఃఇన్ కో కాయా
బామ్ఝాన్^ కో పుత్ర దేత, నిర్ధన్^ కో మాయా // జయ //
పాన్చదే , ఫూల్^ చదే ,అవూరు^ చదే మేవా//జయ//
0 Comments:

Post a Comment