నా తోడు -నీడనా తోడు -నీడ ;;;
'''''''''' 

ఉచ్ఛారణకు లిపి తోడు ;
పదమునకు భావము తోడు ;
భావానికి రాగము తోడు;
భామినీ! వేరేల?
నాకు నీవే కదా,సదా తోడు నీడ ;
అమ్మ తోడు!


'''''''''

0 Comments:

Post a Comment