నిదుర వీణ

నిదుర వీణ ;; 
''''''''  
నీవు లేక కలలు రావు 
స్వప్న రహితమైన శూన్యముగా  
నా నిదుర మిగిలి పోయింది ఇచట.  
ముసురుకోనీయి,ముదితా!!! 
నీ నీలి ముంగురులను. 
తంత్రులై నీ కురులు అమరినంతనే  
"నాదు నిద్రా వీణియ" 
రాగ మోహనమై పల్లవిస్తూ, 
పులకించును,ఇది సత్యం!!
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0 Comments:

Post a Comment