తుది గమ్యం

తుది గమ్యం

By kadambari piduri, Feb 26 2009 9:37AM
1)మొక్క వోనిది మానవత్వం - మాసి పోనిది మహా ధర్మం 
సాగి పోరా! నీదు గమ్యం - తొణకనీకోయ్ గుండె ధైర్యం 

2) అడగకోయీ , కారణాలు - వెతకకోయీ వేయి చిల్లులు 
పెంచ వోయీ మమత మొక్కలు - అడవి కూడా విరియు తావులు 

3)పాత పాటకు కొత్త గమకం - నత్త నడకకు నూత్న వేగం 
రాగ మేదైనా , దారి ఏదైనా , మాధుర్యమె తుది గమ్యం 

4)పచ్చనాకుల నందనమ్మిది - పచ్చ తోరణ , రంగ వల్లులు 
పచ్చ కెంపుల పర్ణ కుటిని- మంచికిచ్చట గోరు ముద్దలు 

5)మంచి చెడుల వింగడింపు - ఆశలందున రంగరింపు 
సంఘమందున చదువు నేర్చిన మనిషి జాడలు ఇంపు నింపు.

0 Comments:

Post a Comment