ఏమిటీ విచిత్రము?!

స్థాణుః స్వయం,మూల విహీన ఏవ ;
పుత్రో విశాఖోఓ రమణీఈత్వ పర్ణా ;
పరోప నీతైః కుసుమై రజజస్రం ;
ఫలత్వభీష్ఠం కిమిదం విచిత్రం
.;;;;;;;;;;;;;;
(సీతాకోక చిలుకలు మున్నగు) ఇతరులు

తాత్పర్యము ;;;;;;
'''''''''''''''''''''''

చెట్టు రమణీయమైన ఆకులతో శోభిల్లును. (సీతాకోక చిలుకలు మున్నగు) ఇతరులు తెచ్చిన పూవుల పుప్పొడితో మొలకలెత్తును. పళ్ళు పండిస్తున్నది.

ఏమిటీ విచిత్రము?!

'''''''

0 Comments:

Post a Comment