అతనునికి ఆశ్చర్యము

అతనునికి ఆశ్చర్యము ;;;;;;;
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

పద్మనాభుని సుతుడు తెల్ల బోయేను,
"ఇట వేరొక్క పద్మమ్ము 
ఎటుల వెలిసేనని?!"
తనకు పోటీగా 
ఇంకొక్క బ్రహ్మను 
శ్రీ విష్ణు తేజమ్ము 
సృజియించెన"ని చాల 'శంకతోడ.'

తండ్రి విస్మయము కాంచి,
మన్మధుడు విభ్రమముతోడ
తనలోన తాను నవ్వు కొనసాగేను.

"ఉవిద సొగసుల రాసి
వెలసినట్టి వింత 
కనుగొనని విరియించి 
సృష్టి కర్తగ  
ఎటుల వెలసేనన?"ని. 

0 Comments:

Post a Comment