కొమ్ములు లేని వింత పశువు

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

సంగీత ,సాహిత్య రసా

నభిజ~న స్సా క్షాత్ h

పుచ్చ విషా న .

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0 Comments:

Post a Comment