సంగీతము

గీతం,వాద్యం ,తథా నృత్యం

త్రయం "సంగీత ముచ్యతే ! "

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

పాట, వాయిద్యము ,నాట్యము ;

ఈ మూ డింటి కలయికయే "సంగీతము" అన వచ్చును .

0 Comments:

Post a Comment