సంగీత,సాహిత్యములు

సంగీత జగత్తు :::::::::::

''''''''''''''''''''''''''''''''

౧)సంగీత మపి సాహిత్యం

సరస్వత్యా స్థన ద్వయం

ఏక మాపాత మధురం

అన్య దాలోచనామృ తం .

0 Comments:

Post a Comment