శ్రీ కృష్ణా!

శ్రీ కృష్ణా! ::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,

"సువృక్ష మూల శాయినం :::
మృగారి మోక్ష దాయినం ::
స్వకీయ ధామ యాయినం :::
నమామి ! రాధికాధిపం ::: "

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ప్రకృతికీ ,మానవులకూ అవినాభావ ఆపేక్షా, సంబంధములు ఉన్నాయి.

పరమేశుడు నిరంతర సంచారి . మునులు " ప్రకృతి గవేషణ "చేసి ,
ఎన్నో అమూల్య విషయములను మనకు అందించారు.

" శ్రీ కృష్ణుని గురించి వేరే చెప్పాలా?
ఆ ' వట పత్ర శాయి ' ,బృందా వన విహారి ,మురళీ గాన లోలుడు ,
'సు వృక్ష మూల శా యి ,గోపాల బాలూడు ,
అడుగడుగునా ప్రకృతి అంద చందాలతో పెన వేసుకున్న జీవితము కదా ,ఆతనిది!!!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment